Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Naam ondernemer: Broken Banana Ramps Handelend onder de naam/namen: Broken Banana Ramps Vestigingsadres: 

Tragel(kie) 29/a000 

9130 Beveren, België Telefoonnummer: +32 494 21 36 83 E-mailadres: brokenbananaramps@hotmail.com Btw-nummer: BE 0732.509.653 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Alle leveringen, prestaties en aanbiedingen van Broken Banana Ramps in het kader van de online shop gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die Broken Banana Ramps met de klant sluit over de artikelen die via de online shop worden aangeboden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend door Broken Banana Ramps, tenzij Broken Banana Ramps zijn schriftelijke goedkeuring hiervoor heeft verleend. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

– Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

– Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

– Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

– de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 9 – Voorbehoud van aanvaarding van het contract 

We behouden ons het recht voor om jouw bestelling te weigeren. Dit is vooral van toepassing op de volgende gevallen: 

– Het product is niet beschikbaar; 

– Jouw betalingsgegevens zijn niet correct of verifieerbaar; 

– Jouw bestelling of account wordt door ons beveiligingssysteem aangemerkt als ongebruikelijk of frauduleus; 

– De weergegeven prijs in onze online winkel was onjuist; 

– We kunnen niet leveren op het opgegeven adres; 

– We kunnen geen service verlenen vanwege gebeurtenissen die buiten onze controle liggen. 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

– De geleverde goederen blijven eigendom van Broken Banana Ramps totdat het volledige bedrag overgemaakt wordt. 

Artikel 11 – betaling 

De betaling gebeurt bij wege van overschrijving. Wij behouden ons het recht om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. Wanneer je kiest om via overschrijving te betalen dan zal je onze bankinformatie samen met een orderconfirmatie toegestuurd krijgen. De overschrijving moet gebeuren binnen 10 dagen na de besteldatum. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst 

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften 

Artikel 14 – Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing, tenzij dit in conflict is met de internationale regelgeving inzake de consumentenbescherming. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

  • • Aan: naam ondernemer 
  •  

adres ondernemer 

e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer 

  • • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: aanduiding product 

de levering van de volgende digitale inhoud: aanduiding digitale inhoud 

de verrichting van de volgende dienst: aanduiding dienst, 

herroept/herroepen 

  • • Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
  • • [Naam consumenten(en)] 
  • • [Adres consument(en)] 
  • • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)